Szymon Krzyszczuk Notariusz i tłumacz przysięgły języka angielskiego: Warszawa

Opłaty i taksy notarialne

w Warszawie

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zapisanymi w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 Prawo o notariacie.  Notariusz w związku z dokonywaniem czynności notarialnych pobiera wymagane prawem opłaty i podatki w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn, a następnie w imieniu stron odprowadza je na rachunki bankowe sądów i urzędów skarbowych.

W ramach swojej działalności pobiera taksę notarialną w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz. 237 Dziennik Ustaw RP.
 

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Umowę majątkową małżeńską

400zł

testament

50zł

testament zawierający zapis zwykły

150zł

testament zawierający polecenie

150zł

testament z pozbawieniem prawa do zachowku

150zł

testament zawierający zapis windykacyjny

200zł

odwołanie testamentu

30zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić

60zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

80zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności

30zł

pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności

100zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750zł

za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500zł

za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300zł

za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego

1000zł

za sporządzenie protokołu nie dojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100zł

za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie

50zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20zł

za sporządzenie innego protokołu

200zł

za sporządzenie protokołu dziedziczenia

100zł

za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

50zł

za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu

30złWięcej o opłatach w prasie prawniczej:
W pewnych przypadkach notariusz może obniżyć lub zrezygnować z opłaty notarialnej
Ważną umowę zawiera się tylko u notariusza

Stawki opłat opisane poniżej stanowią maksymalne stawki taksy notarialnej określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. 
Aby obliczyć przybliżoną wielkość opłaty notarialnej można skorzystać z kalkulatora notarialnego gazetaprawna.pl 
W celu dokładnego wyliczenia opłat notarialnych prosimy o kontakt telefoniczny z naszą kancelarią notarialną.

Podstawowe opłaty pobierane przy podpisaniu aktu notarialnego:


Wartość czynności

Taksa notarialna

do 3 tys. zł

100 zł

powyżej 3tys. zł do 10 tys. zł

100zł + 3% nadwyżki powyżej 3 tys. zł

powyżej 10tys. zł do 30 tys. zł

310zł + 2% nadwyżki powyżej 10 tys. zł

powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł

710zł + 1% nadwyżki powyżej 30 tys. zł

powyżej 60 tys. zł do 1 mil. zł

1010zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 tys. zł

powyżej1 mil. zł do 2 mil. zł

4770zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 mil. zł

powyżej 2 mil. zł

6 770zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 mil. zł
nie więcej niż 10 000zł, spadki i darowizny nie więcej niż 7 500zł


W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny +48 22-881-69-11, bądź mailowy info@notariusz-tlumacz.pl
 
  Opłaty pobierane za poświadczenia notarialne: 
 

za dokumenty, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną

1/10 taksy notarialnej nie więcej niż 300zł

za dokumenty, nie oznaczonych sumą pieniężną

20zł

za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem

6zł za każdą stronę

za poświadczenie czasu okazania dokumentu

6zł za każdą stronę

za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5zł

za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu

30zł

za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu

30zł


Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka
wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
1) w porze dziennej – 50 zł,
2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł
– za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
 Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

 Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej – za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej.

W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna. Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna.