Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego

Najczęściej zadawane pytania
do notariusza:

Co robi notariusz?

Nasza kancelaria notariusza mieści się w Warszawie w Centrum, tam notariusz przygotowywuje dokumenty notarialne i odczytuje stronom teksty umów - aktów notarialnych (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki) przed podpisaniem oraz dokonuje poświadczeń dokumentów, przy czym, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii np. w domu, szpitalu, firmie klienta pod warunkiem zaistnienia szczególnych okoliczności lub też gdy wymaga tego charakter czynności notarialnej, w niedalekiej odległości od Centrum Warszawy - w dzielnicy Śródmieście. 

Co to jest akt notarialny i co zawiera?

Akt notarialny (np. umowa sprzedaży, protokół, oświadczanie, pełnomocnictwo) jest sporządzany w języku polskim przez notariusza i zawiera: datę i miejsce zawarcia, dane notariusza, dane stron aktu, oświadczenie woli stron, opis stanu prawnego, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany, podpisy biorących udział w akcie oraz podpis notariusza. W naszej kancelarii w Centrum Warszawy dokonujemy poświadczeń dokumentów w języku angielskim.

Co to jest wypis?

Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis jest identycznym powtórzeniem oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach. Poszukaj też informacji na temat poświadczenia notarialnego

Czy dziecko może podróżować za granicę z jednym z rodziców i jakie dokumenty sa potrzebne?

Jeżeli dziecko będzie podróżowało zagranicę w towarzystwie obydwojga rodziców, i przez cały czas pobytu zagranicą będzie przebywało pod ich opieką, nie jest konieczne posiadanie (poza paszportem) innego dokumentu poświadczającego zgodę rodziców na podróżowanie dziecka zagranicę.
Sytuacja komplikuje się, gdy dziecko podróżuje zagranicę tylko z jednym z rodziców, bądź istnieje prawdopodobieństwo, że jeden z rodziców zakończy swoją podróż przed powrotem dziecka do kraju, bądź gdy nasze dziecko podróżuje z osobami całkowicie im obcymi. Ambasady większości krajów sugerują, by zgoda rodziców (rodzica) na podróżowanie dziecka zagranicę została sporządzona w języku angielskim i poświadczona notarialnie.

W naszej kancelarii istnieje możliwość złożenia takiego oświadczenia w języku angielskim w formie pisemnej, a złożone na nim podpisy zostaną potwierdzone przez notariusza-tłumacza przysięgłego języka angielskiego i opatrzone stosowną klauzulą w języku angielskim, poświadczającą autentyczność podpisu/podpisów - oraz wskazanie uprawnień osoby, która dokonała takiego poświadczenia, dzięki czemu nie istnieje ryzyko, by dokument ten został przez kogokolwiek zakwestionowany.

Dodatkowo - na wypadek zachorowania, nieszczęśliwego wypadku - rekomendujemy naszym klientom złożenie odrębnego oświadczenia, w którym rodzic/rodzice upoważnią drugiego rodzica/osobę, w której towarzystwie dziecko podróżuje zagranicę do podejmowania wszelkich decyzji związanych z leczeniem dziecka zagranicą i uzyskiwaniem niezbędnych informacji o jego stanie zdrowia. Obydwu czynności można dokonać praktycznie na poczekaniu, po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu z kancelarii.

Gdzie przechowywać sporządzony testament i dokumenty?

Osoby sporządzające testamenty własnoręczne, bez udziału notariusza, przechowują je w sobie tylko znanym miejscu. Jeśli testament sporządzony jest w obecności notariusza przechowywany jest przez dziesięć lat (jak każdy inny akt notarialny) w Kancelarii Notarialnej, a następnie przekazywany do archiwum właściwego sądu rejonowego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Panstwo na naszej stronie o u naszego notariusza Szymona Krzyszczuka w Warszawie w dzielnicy Śródmieście. Testament Warszawa

Uchwałą Krajowej Rady Notarialnej uruchomiony został Notarialny Rejestr Testamentów (NORT), który funkcjonuje od 5 października 2005 roku. Każdorazowo, przy spisywaniu dokumentu, notariusz w chwili obecne pyta spadkodawcę, czy chce, by informacja o tym, że spisał swoją ostatnią wolę, trafiła do rejestru. Wpisanie testamentu do NORT jest bezpłatne. Do rejestru można też wpisać testamenty sporządzone własnoręcznie. Oryginał takiego testamentu trzeba jednak zostawić w notarialnym depozycie.  Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, ale dostęp do niego wymaga pośrednictwa notariusza. Osoba, która zarejestrowała testament, może w każdej chwili zażądać usunięcia wpisu z rejestru. Oczywiście nadal można sporządzać testamenty i ich nie rejestrować. Niezarejestrowany testament jest tak samo ważny jak ten wpisany do NORT.
Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu 

Jak przenieść własność nieruchomości lub innego składnika majątku na wypadek śmierci?

Należy sporządzić testament w formie aktu notarialnego zawierający tzw. zapis windykacyjny, w którym wskaże się osobę, która ma nabyć określony składnik majątku oraz dokładnie opisać ten składnik. Zapis będzie skuteczny, jeżeli wskazany składnik majątku pozostanie własnością osoby sporządzającej testament do chwili śmierci. Nie może być on dokonany pod warunkiem.


Zapraszamy do naszego notariusza w Warszawie w Centrum, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Chopina 5a lok. 3 oraz do zapoznania się z naszym słowniczkiem notariuszaJak przygotować się do wizyty u notariusza w Warszawie?

Dla wywołania skutków prawnych przez daną czynność prawną zwykle niezbędne są pewnego rodzaju dokumenty lub w przypadku gdy dokonujemy czynności za osobę trzecią – upoważnienia (warto pamiętać, że są one niezbędne nawet w przypadku, gdy dokonujemy czynności notarialnej w imieniu członka rodziny). Dlatego, by wizyta u notariusza przebiegła sprawnie, lepiej zawczasu dowiedzieć się, które z nich są wymagane i dostarczyć je notariuszowi jeszcze przed spotkaniem. Najlepszym wyjściem jest uzyskanie niezbędnych informacji, dzwoniąc do kancelarii. 

Na czym polega tajemnica czynności notarialnych?

Notariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawie okoliczności dokonanej przez niego czynności notarialnej. Jest to jego prawnym obowiązkiem nawet po odwołaniu, z wyjątkiem występowania przed sądem w charakterze świadka (chyba że ujawnienie tajemnicy stanowi zagrożenie da dobra państwa lub ważnego interesu prywatnego, kiedy to może być z tego obowiązku zwolniony przez Ministra  Sprawiedliwości

Jakie są wymagane dokumenty i opłaty (cennik)?

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego - umowy (darowizny, sprzedaży) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i zawarcia aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.
Dokumenty do czynności notarialnych
Cennik i opłaty notariusza w Warszawie 

Jak ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami?

Ustanowić rozdzielność majątkową można przed sądem lub notariuszem. Rozdzielność majątkowa zawierana przed notariuszem należy do tzw. umownych ustrojów małżeńskich majątkowych. Do jej ustanowienia koniecznym jest jednoczesne stawienie się małżonków u notariusza i zawarcie w formie aktu notarialnego umowy, mocą której małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach równych składników majątkowych dotychczas objętych wspólnością ustawową. Umowę majątkową wyłączającą wspólność mogą zawrzeć również nupturienci (osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński), w wyniku czego w ich małżeństwie nie powstanie ustrój wspólności ustawowej, a z momentem wstąpienia w związek małżeński, tj. od chwili gdy umowa staje się skuteczna, małżonków obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jakie są i od czego zależą koszty czynności prawnych dokonanych u notariusza w Warszawie?

Wysokość tzw. taksy notarialnej, tj. maksymalnej stawki dopuszczalnej za dokonanie przez notariusza danej czynności notarialnej, została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Każdy notariusz może ustanowić cenę niższą niż stawka maksymalna, ograniczenie dotyczy jedynie górnej granicy. Zwykle zależą one od wartości danej czynności notarialnej, istnieją jednak wyjątki od tej reguły, w tym sporządzenie testamentu, potwierdzenie dziedziczenia czy umowy majątkowe między małżonkami.
Warto zwrócić uwagę, że w cenę wliczona jest nie tylko taksa, ale także podatek pobierany przez notariusza od czynności cywilnoprawnych, podatek VAT oraz opłaty sądowe. W przeciwieństwie do taksy notarialnej, podatki i opłaty sądowe nie podlegają negocjacjom.
Informacje o opłatach notarialnych (cennik w Warszawie).

Więcej informacji udziela notariusz w Warszawie, Szymon Krzyszczuk w kancelarii przy ulicy Chopina 5a lok 3 Centrum Warszawy w Śródmieściu.
  

CHopina 5a Warszawa