Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego

Mediator w Warszawie
 

Notariusz lub zastępca notarialny w swej pracy podlegając ustawie Prawo o notariacie, kieruje się podstawowymi zasadami obowiązującymi również w mediacji, które są następujące:
• zasada bezstronności - ustawowy obowiązek notariusza dbania o prawa i słuszny interes wszystkich stron czynności, a także osób trzecich, których te czynności dotyczą,

• zasada poufności - ustawowy obowiązek notariusza zachowania tajemnicy zawodowej, trwający także po zakończeniu pracy notariusza,

• zasada neutralności - ustawowy obowiązek notariusza niedokonywania czynności wobec osób bliskich, a także ustawowy zakaz zajmowania się pośrednictwem i doradztwem w interesach – co nie jest w sprzeczności z poniższym obowiązkiem udzielania informacji,

• zasada rzetelności - ustawowy obowiązek notariusza udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności;

Są to zasady postepowania, których przestrzeganie jest niezbędne dla Państwa komfortu psychicznego, zaufania i dzięki temu swobody w komunikowaniu mediatorowi swoich potrzeb i oczekiwań. Bez tego nie uda się osiągnąć porozumienia oraz realizacji celów obu stron sporu.

Ponadto jako zastępca notarialny w końcowej fazie mediacji i osiągnięciu ugody gwarantuje właściwe zredagowanie tekstu, w naszej kancelarii u notariusza w Warszawie, w sposób zgodny z prawem oraz precyzyjnie czytelny dla sądu, co gwarantuje szybkie zakończenie postępowania sądowego, oszczędność czasu i pieniędzy.

       

Kim jest mediator?
Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.

Mediacje - Biuletyn Sądu Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
Mediator w polskim porządku prawnym - Monografia prawnicza

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku.
Prezesi sądów okręgowych prowadzą listy stałych mediatorów, na które może zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki. Ponadto stały mediator musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Listy mediatorów mogą prowadzić również ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Listy te są przekazywane prezesowi sądu okręgowego (więcej informacji o listach mediatorów na naszym blogu). Ośrodki mediacyjne takie jak np.  OM notariuszy samodzielnie określają wymogi jakie musi spełniać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka.

Kto ponosi koszty mediacji w Warszawie?

• w sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają w całości strony.
W mediacji pozasądowej wysokość kosztów ustalają strony sporu wraz z mediatorem w umowie o mediację.
W mediacji ze skierowania sądu koszty mediacji określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Jakie są koszty mediacji?

Koszty mediacji w naszej kancelarii notarialnej ustalane są indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sporu.
W sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem koszty mediacji wynoszą 200 zł za pierwsze spotkanie i 150 zł za każde kolejne. Pełny cennik o opłaty naszej kancelarii.


Polskie akty prawne regulujące mediację w sprawach cywilnych i rodzinnych:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów), regulacja obowiązująca od 10 grudnia 2005 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438), z późniejszymi zmiany, w tym wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 poz. 623, z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122)
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062)
7. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)
8. Ustawa o z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów


 
 

Sprawdź opinie o naszej kancelarii  w Google!
Google opinions and reviews