Szymon Krzyszczuk Notariusz i tłumacz przysięgły języka angielskiego: Warszawa

Dokumenty do czynności notarialnych:

W celu dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej kompletu dokumentów. Wymienione poniżej dokumenty są niezbędne do sporządzenia konkretnej umowy.

Szymon Krzyszczuk Notariusz Warszawa

Umowy zbycia lokalu stanowiącego odrębną własność lub użytkowego, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub zamiany

a) podstawa nabycia prawa (wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (akt poświadczenia dziedziczenia) lub inna podstawa)
b) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej,
c) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności, a w przypadku spółki/działalności gospodarczej również odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub zamiany

a) podstawa nabycia prawa,
b) zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługiwaniu zbywcy prawa do lokalu i stanie zadłużenia lub braku zaległości zbywcy,
c) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona),
d) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności, a w przypadku spółki/działalności gospodarczej również odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dane niezbędne notariuszowi do sporządzenia testamentu notarialnego:

a) dane osoby sporządzającej testament (Testatora), tj.: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości,
b) dane osoby powoływanej do spadku (Spadkobiercy). tj.: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia, a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, adres siedziby,
c) w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu.

Dane i dokumenty niezbędne Notariuszowi przed dokonaniem umowy użyczenia:

a) dane Stron, tj. w przypadku osoby fizycznej: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
b) W zależności od rodzaju umowy: dowód rejestracyjny pojazdu, umowa użyczenia mieszkania

Sporządzenia pełnomocnictwa:
Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych
dokumentów
 

Umowy zbycia działek gruntu zabudowanych i niezabudowanych, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub zamiany

a) podstawa nabycia prawa
b) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej,
c) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu,
d) wypis z rejestru gruntów (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),
e) wyrys z mapy ewidencyjnej,
f) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności, a w przypadku spółki/działalności gospodarczej również odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Umowy majątkowe małżeńskie (intercyza):

a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności.

Postępowanie spadkowe (poświadczenie dziedziczenia)

a) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
b) numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty, zaświadczenie Urzędu Miejskiego/Gminy),
c) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko,
d) odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia),
e) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
f) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności,
g) Notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.
Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu 

Sporządzaniu protokołu walnego zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy:
a) Odpis z rejestru przedsiebiorców KRS.

Dokumenty wymagane przy umowie spółki z ograniczona odpowiedzialnością ( z o.o.) lub akcyjnej (S.A.):
Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów.


Prosimy o kontakt z naszą kancelarią (Warszawa Śródmieście) aby dokładnie ustalić jakie dokumenty są wymagane.

Zapraszamy też do zapoznania się z naszym Słowniczkiem Notariusza czyli objaśnieniem najważniejszych  pojęć związanych z usługami notarialnymi