Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego

Czym jest akt notarialny?

słowniczek pojęć notarialnych

Zapraszamy do zapoznania się ze słowniczkiem notariusza. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kancelarią pod numerem +48 22-881-69-11 lub przesłanie emaila na adres: info@notariusz-tlumacz.pl, pozostałe informacje o naszym notariuszu i usługach w Warszawie na stronie głównej. Zapraszamy też na specjalną stronę poświęconą testamentowi: testament, spadek, dziedziczenie oraz cennika aktów notarialnych

Akt notarialny

to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Do najczęściej sporządzanych w kancelarii notarialnej umów i innych czynności w formie aktu notarialnego należą: spadek, hipoteka, pełnomocnictwo, oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku, testament, umowa darowizny, sprzedaży, zamiany i wiele innych. Akt notarialny sporządza notariusz jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę). Więcej informacji o aktacie notarialnym na encyklopedi zarządzania.

 

Apostille - poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie (które jest stroną konwencji haskiej). Sporządzony przez notariusza dokument należy poddać uwierzytelnieniu w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy Al. Solidarności 127. (dzielnica Śródmieście) Uwierzytelnianie podpisu notariusza i jego pieczęci na dokumentach sporządzonych w kancelarii notarialnej, a przeznaczonych do użytku za granicą dokonuje się w tym sądzie w pokoju nr 331, III piętro, korytarz E, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30 po uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 26 zł. za każde poświadczenie podpisu notariusza na dokumencie. Informacje na temat legalizacji można uzyskać pod  numerem telefonu 22 440 20 05. Opłatę skarbową można uiścić w kiosku na terenie gmachu Sądu. Z tak uwierzytelnionym dokumentem należy udać się do Działu Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, wejście od strony ulicy Litewskiej. Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00. W dziale tym należy złożyć wniosek o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 60zł za każdy dokument. Klauzulę apostille uzyskuje się na poczekaniu.

Akt notarialny

Archiwizacja dokumentów notarialnych - Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Asesor notarialny – Przed ostatnią nowelizacją ustawy – Prawo o notariacie asesorami nazywano osoby, które zdały egzamin notarialny i którym powierzono pełnienie obowiązków notariusza na czas określony do trzech lat pod nadzorem innego notariusza. Obecnie instytucję tę przejął zastępca notarialny (zob.).

Darowizna - umowa uregulowana w kodeksie cywilnym, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Niezbędne jest zawarcie takiej umowy przed notariuszem, o ile jej przedmiotem jest nieruchomość.

Depozyt notarialny - Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych oraz informatyczne nośniki danych. Notariusz przyjmuje do depozytu również pieniądze (na prowadzone w banku konto depozytowe) w związku z dokonywaną u niego czynnością notarialną. Z przyjęcia do depozytu sporządza się protokół, który zawiera warunek kiedy, komu i pod jakimi warunkami należy wydać przedmiot złożony do depozytu. Jeśli do depozytu składane są pieniądze, w chwili sporządzania przez notariusza protokołu z przyjęcia depozytu środki pieniężne muszą być zaksięgowane na rachunku depozytowym notariusza. Dokumenty potrzebne do złożenia depozytu notarialnego

Dożywocie - rodzaj umowy cywilnoprawnej, mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie. Umowa o dożywocie musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Dziedziczenie ustawowe - dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego, mające miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może odnosić się do całego spadku albo do jego części. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia.

Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. W przypadku zaciągnięcia kredytu i ustanowienia hipoteki na rzecz banku notariusz w sporządzonym przez siebie akcie wnosi o ustanowienie hipoteki na rzecz konkretnego banku.

Małżeńska rozdzielność majątkowa – w małżeństwie z mocy prawa obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Małżonkowie mogą na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Każdy z małżonków oprócz majątku nabytego po zawarciu umowy, zachowuje również majątek nabyty przed zawarciem umowy. Majątek nabyty przed zawarciem umowy należy do majątku osobistego małżonka.

Mediacja - działanie osoby trzeciej, niezaangażowanej w spór, pomagającej skonfliktowanym stronom w samodzielnym dojściu do porozumienia. Przystępujemy do mediacji, kiedy wdaliśmy się w konflikt, zaproponowaliśmy dialog, lecz potrzebujemy pomocy w rozwiązaniu konfliktu. W naszej kancelari jest może dojść do mediacji pomiędzy stronami

Nieruchomość - „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”

Notariusz – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik, który posiada stosowne kwalifikacje (ukończył aplikację notarialną lub wykonywał  inny zawód prawniczy przez co najmniej trzy lata), upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Opłaty notarialne – Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone rozporządzeniem ministra, które uzależnione jest od wartości przedmiotu, rodzaju czynności notarialnej, stopnia jej zawiłości, nakładu pracy notariusza, czasu przeznaczonego na dokonanie czynności.

Więcej szczegółowych informacji uzyskacie Państwo u Pana Szymon Krzyszczuka notariusza w Warszawie, Śródmieście Centrum.