Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego
 
 

Opłaty i cennik (taksa)
notarialna w Warszawie
czyli ile kosztuje notariusz?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zapisanymi w Ustawie Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 .  W związku z dokonywaniem czynności notarialnych nasz notariusz w Warszawie pobiera wymagane prawem opłaty i podatki w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn, a następnie w imieniu stron odprowadza je na rachunki bankowe sądów i urzędów skarbowych. (cennik ważny od 1.09.2020)
W celu dokładnego wyliczenia opłat notarialnych prosimy o kontakt telefoniczny z naszą kancelarią notarialną w Warszawie Śródmiescie przy ulicy Chopina 5a lok 3 (niedaleko stacji metra Politechnika). Dokładny dojazd do kancelarii notarialnej

W ramach swojej działalności pobieram taksę notarialną w wysokości przewidzianej w Rozporządzeniu o opłatach, stawkach  i cenniku notariuszy opublikowanej przez Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz. 237 Dziennik Ustaw RP.
 

Cennik za sporządzenie aktu notarialnego w Warszawie dokumentującego:

Umowę majątkową małżeńską

400zł

testament

50zł

testament zawierający zapis zwykły

150zł

testament zawierający polecenie

150zł

testament z pozbawieniem prawa do zachowku

150zł

testament zawierający zapis windykacyjny

200zł

odwołanie testamentu

30zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić

60zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

80zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności

30zł

pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności

100zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750zł

za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500zł

za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300zł

za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego

1000zł

za sporządzenie protokołu nie dojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100zł

za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie

50zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20zł

za sporządzenie innego protokołu

200zł

za sporządzenie protokołu dziedziczenia

100zł

za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

50zł

za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu

30złWięcej o opłatach w prasie prawniczej:
W pewnych przypadkach notariusz może obniżyć lub zrezygnować z opłaty notarialnej
Ważną umowę zawiera się tylko u notariusza
Ile trzeba zapłacić za umowę najmu u notariusza?

Podatki - Notariusz jest płatnikiem:
- podatku od spadków i darowizn - od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności 
- podatku od czynności cywilnoprawnych - od objętych tym podatkiem czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży itd.)
Notariusz oblicza, pobiera i przekazuje powyższe podatki właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Lex est quod notamus 

Aby poznać dokładne szacunki kosztów i opłat zapraszamy do kontaktu z naszym notariuszem w Warszawie Szymonem Krzyszczukiem pod numerem 22-881-69-11. 
 

Sprawdź opinie o naszej kancelarii  w Google!
Google opinions and reviews

Strona uaktualniona 2020.04.05


Stawki opłat opisane poniżej stanowią maksymalne stawki taksy notarialnej określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
Aby obliczyć przybliżoną wielkość opłaty notarialnej można skorzystać z kalkulatora notarialnego gazetaprawna.pl 
W celu dokładnego wyliczenia opłat notarialnych prosimy o kontakt telefoniczny z naszą kancelarią notarialną. Cennik i koszty usług mediacji w naszej kancelarii notarialnej ustalane są indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sporu. W sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem koszty mediacji wynoszą 200 zł za pierwsze spotkanie i 150 zł za każde kolejne. 
W kancelarii można również skorzystać z usług tłumacza przysięgłego - cennik i opłaty

Podstawowe opłaty pobierane przy podpisaniu aktu notarialnego w Warszawie:

Wartość czynności

Taksa notarialna

do 3 tys. zł

100 zł

powyżej 3tys. zł do 10 tys. zł

100zł + 3% nadwyżki powyżej 3 tys. zł

powyżej 10tys. zł do 30 tys. zł

310zł + 2% nadwyżki powyżej 10 tys. zł

powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł

710zł + 1% nadwyżki powyżej 30 tys. zł

powyżej 60 tys. zł do 1 mil. zł

1010zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 tys. zł

powyżej1 mil. zł do 2 mil. zł

4770zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 mil. zł

powyżej 2 mil. zł

6 770zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 mil. zł
nie więcej niż 10 000zł, spadki i darowizny nie więcej niż 7 500zł


W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny +48 22-881-69-11, bądź mailowy info@notariusz-tlumacz.pl

  Opłaty pobierane za poświadczenia notarialne: 

za dokumenty, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną

1/10 taksy notarialnej nie więcej niż 300zł

za dokumenty, nie oznaczonych sumą pieniężną

20zł

za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem

6zł za każdą stronę

za poświadczenie czasu okazania dokumentu

6zł za każdą stronę

za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5zł

za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu

30zł

za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu

30zł


Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych w Warszawie lub innego dokumentu maksymalna stawka
wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
1) w porze dziennej – 50 zł,
2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł
– za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
 Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

 Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej – za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej.

W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna. Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna.

Zwolnienia od kosztów i opłat notariusza w Warszawie
Stosownie do treści art. 6 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego  o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd uwzględniając wniosek wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności a wynagrodzenie notariusza za tą czynność ponosi Skarb Państwa.

Strona może również złożyć wniosek o zwolnienie jej z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym. Może to nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej. Po otrzymaniu zgody sądu, akt notarialny w takim wypadku musi zostać podpisany we wskazanym terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia sądu. O opłatach i cenniku notariusza w Warszawie piszemy też na naszym blogu.